Kiegészítő Javaslat az Egyes Lelkipásztori Területekhez

 • A pap mindenekelőtt legyen az imádság embere. Minden lelkipásztor érezze lelkiismereti kötelességének, hogy közös imára is biztosítson lehetőséget akár a hívekkel, akár alkalmanként paptársaival.Ezért is fontos lenne papi közösségek létrehozása. Több plébánia összevonásával papi közösségek létrehozása. Az imádságos lelkület elmélyítését segíthetné valamelyik lelkiségi mozgalomhoz történő csatlakozás.
 • Nagyobb figyelmet kell fordítani helyi szinten is a meglévő hivatások őrzésére, megtartására. Ez megvalósulhat a ministránsokkal való foglalkozáson keresztül is, de egyéni beszélgetésekben és lelki vezetésekben is.
 • A felelős plébániai tulajdonkezeléshez az egyházmegyei gazdasági iroda dolgozzon ki hatékony segítő és ellenőrző programot. A plébános nem gazdasági vezető. Világi segítők és szakemberek bevonásával minden lehetőt meg kell tenni azért, hogy a lelkipásztorok egyre jobban mentesüljenek e terhek alól.
 • Világiak bevonása egyéb más területen is szükséges, csökkentve ezzel a lelkipásztorok terheltségét. A hívő közösség kezdeményezzen lelkipásztorával kikapcsolódó programokat is, a lelkipásztorok pedig fogadják el híveik ezirányú kezdeményezését, ügyelve arrais nehogy a papot egy szűk kör kisajátítsa magának.
 • Orvosi vizsgálatok, szűrések, egészségi állapot folyamatos felmérése az egyházmegye szervezésében.
 • Káros szenvedélyek leküzdésében intézményi segítségre legyen kötelezhető az érintett lelkipásztor.
 • Továbbképzéseken, lelkigyakorlatokon részvétel, folyamatos lelki kísérés, szupervízió lehetősége.
 • Kultúrára, sportra lehetőséget biztosítani akár papi, akár helyi szinten. Ez hasznos segítség a testi-lelki egészség megőrzésére.
 • Keresztelési felkészítés a szülők, keresztszülők számára. Lehetőség szerint a keresztelés előtti találkozás ne csak egyetlen alkalomból álljon, és ne csupán a szertartás megbeszélésére, adatok felvételére szorítkozzon, hanem valódi lelki beszélgetés, hitébresztés, hitbeli megerősítés legyen – jusson idő a felmerülő kérdések, kétségek megfogalmazására, meghallgatására, megválaszolására.
 • Katekumenátus. Évente kerüljön meghirdetésre minden plébánián–vagy több plébánia összefogásával – a beavató szentségek felvételére való felkészülés lehetősége felnőttek számára.
 • Szentmise és szentségimádás tanítása, értékének felfedeztetése.Fontos és szükséges lenne (pl. prédikáció- vagy előadássorozat keretében) tanítani, magyarázni az Eucharisztia lényegét, a szentmisemenetét, részeit, azok értelmét – ezáltal is felébresztve és erősítve a vágyat a hívekben az Oltáriszentség misztériumának mind gyakoribb és mind mélyebb átélésére.
 • Szentgyónási lehetőség biztosítása. Minden korosztály számára kiszámíthatóan, rendszeresen biztosított legyen a szentgyónás lehetősége – ezzel párhuzamosan szükséges a buzdítás a rendszeres szentgyónásra, valamint az életállapotnak, életkornak megfelelőlelki tükrök elérhetővé tétele a hívek számára.
 • Élményközpontú pedagógia. Hitbeli tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása testi, lelki, szellemi szinten – a lelkiség és az ismeret egyensúlyba hozása a hitoktatásban.
 • Bibliaismeret: Szentírás-használat tanítása (akár mobiltelefon-alkalmazással).
 • Páros és csoportos munkaformák alkalmazása a hittanórák során.
 • Házasságra és családi életre felkészítő programok: 10 éves kortól a lányoknak a „Ciklus-show”-, a fiúknak a „Titkos küldetés”-program elérhető egyházmegyénkben.
 • Ökumenikus gyermek-imaalkalmak: ha a helyi körülmények – a felekezetek közti együttműködés, nyitottság – lehetővé teszik, a gyermekeket is érintő, konkrét témák köré szervezhetők (pl. ima a szülőkért, családokért, békéért).
 • Rózsafüzér-ima: pl. csatlakozás a minden évben október 18-án zajló „1 millió gyermek imája a békéért” elnevezésű világméretű kezdeményezéshez.
 • Egyházi szolgálatok: nagyobb hittanos gyermekek bevonása a különböző egyházi és liturgikus szolgálatokba (pl. ministrálás, felolvasás, karitatív tevékenység) – hogy egyre jobban megtalálják helyüket az Egyházban, és otthon érezzék magukat a hívő közösségben.
 • Nyári táborok: hittantábor, imatábor szervezése a hitoktatásban résztvevő gyermekek számára (akár több plébánia összefogásával)–segítőként a már megbérmált fiatalok (ifjúsági közösség), fiatalfelnőttek, szülők is bevonhatók.
 • Az elsőáldozásra való felkészülés legalább egy teljes év legyen.
 • Szülők bevonása minden lehetséges módon. A felkészülési alkalmak során külön foglalkozás – tanítás, beszélgetés, imaalkalom – a szülőknek, gyakorlati tennivalók, háttérmunkák, stb.
 • Vasárnapi szentmisék: gyermekek bevonása a liturgikus szolgálatokba – közelebb vinni őket az Eucharisztia misztériumához tanítással, élményekkel. Családos vagy gyermek-szentmisék:a gyermekekhez közelebb álló nyelvezet, szimbólumok, stílusjegyek (pl. zene) használatával.
 • Családos vagy gyermek-szentségimádás.
 • Hívő közösség bevonása (pl. imaháttér, „kezesek” – mindenkiért személyesen imádkozik valaki –, rózsafüzér-társulat imaszándékai).
 • „Második gyónás”, „második áldozás” közös megünneplése: hogy a gyerekek és a szülők megértsék, hogy a szentségekhez járulás nem az út vége, hanem éppen a kezdete.
 • A bérmálási felkészítés legalább egy teljes év legyen. A felkészítő folyamat során ne csak ismeretátadás és számonkérés történjen, hanem hitre, hitéletre, imaéletre nevelés, ezen keresztül élő, személyes istenkapcsolatra segítés, illetve a fiatalok plébániai közösségbe való integrálása is.
 • Katekumenális szertartások beépítése (pl. beavató mise: az oltárkörül szűk körben, minden szolgálatot elvégezve, saját könyörgések, kommentált, „interaktív” mise).
 • Ifjúsági szentségimádás, imaiskola és más imaalkalmak (pl. lelki adoptálás, rózsafüzér, ökumenikus ifjúsági imaóra).
 • Hívő közösség bevonása (pl. imaháttér, „kezesek” – mindenkiért személyesen imádkozik valaki –, rózsafüzér-társulat imaszándékai) – a felnőtt keresztény tanúságtétel, segítség a megfelelő bérmaszülő megtalálásához.
 • Team-munka a lelkipásztor vezetésével vagy irányításával (min.3 fő – pl. hitoktatók, szerzetesek, házaspárok, de bevonhatók már megbérmált fiatalok is).
 • Ifjúsági közösség szervezése a megbérmált fiatalokból.
 • Időtartam: csütörtök estétől szombat délutánig (a pénteki tanítási napokról – szükség esetén – központilag a püspökség kéri el a gyerekeket).
 • Létszám: max. 60 fő – szükség esetén több alkalom szervezése.
 • Felelős: lelkipásztor + 2-3 segítő.
 • Finanszírozás 3 részletben: püspökség + plébánia + család (ez utóbbi lehet természetbeni is: utaztatás, élelmiszer) – rászorulócsaládok támogatásának biztosítása (esetleg a hívő közösség anyagi hozzájárulásával: gyűjtés, perselyadomány).
 • Az egyházközség tagjai ismerhessék meg a helyi egyház helyzetét, a megvalósítandó célokat, programokat, a vállalható feladatokat – kapjanak bizalmat és ezáltal lehetőséget, hogy ki-ki életállapotának, képességeinek, lehetőségeinek megfelelően tevékenyen részt vehessen az egyházközség életében, dolgozhasson Isten ügyéért.
 • Közösségi imaalkalmak, imacsoportok szervezése, imamódok tanítása: rendszeres szentségimádási alkalmak szervezése, imamódok tanítása.
 • Rózsafüzér-társulat létrehozása, támogatása – az egyházközség imaháttere lehet (imaszándékok gyűjtése – hangsúlyozottan imádkozni a püspökért és a papokért / az egyházközség és az egyházmegye lelkipásztoraiért).
 • Imaiskola, bibliakör szervezése.
 • Imaösvény létrehozása a templomban (pl. az egyházi év egy-egy jelentős időszakához kapcsolódóan).
 • Közösségek által vezetett keresztút nagyböjtben.
 • Ökumenikus imaalkalmak szervezése – a helyi lehetőségek függvényében.
 • A hívek bevonása minden lehetséges módon a különböző imaalkalmak szervezésébe, lebonyolításába.
 • A nagyobb városokban évente központi jegyeskurzus biztosítása.
 • A Szombathelyi és a Zalaegerszegi Esküvő Kiállításon legyen jelen az egyházmegye, és ezen a fórumon is segítse a házasságra készülők tájékozódását.
 • A jegyespárt a jegyeskurzust végző egyházközség kapcsolja össze a későbbi lakhely szerinti egyházközséggel. (Erre készíthetne minden plébánia egy „információs anyagot”: a fiatal házasok köszöntése, alapvető információk az egyházközségről – miserend, hivatali idő, családos közösség és más közösségek, családos programok…)–Ennek koordinációját elláthatná a helyi „családreferens házaspár”.
 • Fontos a korábbi jegyesek követése. Ennek legfőbb eszköze a családközösségbe kapcsolásuk.
 • Személyes (nyolcszemközti) beszélgetések lehetősége hívő házaspárokkal.
 • Az egyházmegye papjainak érzékenyítése, képzése a család témakörében.
 • Anyagi problémákkal küzdő családok segítése: nem elsősorban konkrét anyagi segítség, hanem hosszabb távú tanácsadás-kísérés–Ehhez szükséges egy szakember csapat összeállítása és/vagy bevonása a munkába.
 • Családok képzése-érzékenyítése a pénzügyi tudatosság területén.
 • Egyházmegyei családpasztorációs honlapon online segítség/tanácskérésre felület kialakítása
 • A gyermekre várók és a meddőséggel küzdők segítése a Creighton Módszer és a NaPro Technológia szélesebb körű megismertetésével és elérhetővé tételével egyházmegyei szinten.
 • Párkapcsolati előadássorozat és „műhely” indítása. A plébániákon rendszeresen legyenek család-házasság témájú előadások vagy tanúságtételek – közben gyerekfoglalkozás.
 • Erre megszólítani fiatalokat, idősebbeket is. Itt essen szó a közösségről, akár tanúságtétel formájában. Ez egy jó alapot teremthet egy plébániai családos közösség elindításához.
 • A családok, házaspárok személyes meghívása a családközösségbe.A meghívó lehet: a helyi atya, egy közösségi tapasztalattal rendelkező házaspár, hitoktató – a gyerekeken keresztül.
 • Családközösség indításához, működtetéséhez gyakorlatias segédanyagok ajánlása az atyáknak, leendő közösségvezetőknek(Segítség kérhető a családpasztorációs bizottságtól).
 • Lehetőség szerint közösségi formában valósuljon meg a jegyeskurzus (állandó kiscsoportokkal) – ebből kiindulva közösség alakítása a fiatal házasokból, vagy közösségbe kapcsolásuk.
 • „Nyitott plébániák”: a plébánia épületében kialakítani egy közösségi helyiséget. – Ez helyet biztosíthat a családközösségek összejöveteleihez, és jelzi, hogy a plébánia az egyházközség tulajdona.A plébános adjon kulcsot a csoportvezetőknek, hogy szabadabban használhassák ezeket a közösségi tereket.
 • Tapasztalt házaspárok igény szerinti konkrét segítségnyújtása egy-egy közösség elindításához, kezdeti működéséhez.
 • A működő családos közösségek láthatóvá-elérhetővé tétele a hívek számára. Részvételük különféle feladatokban, szolgálatokban. Bemutatkozás plakáttal, plébániai újságban, honlapon.
 • Szállást keres a Szent Család-hagyományának felélesztésével a családok közti kapcsolatok építése.
 • A plébános az abban az évben esketett pároknak írjon személyes karácsonyi üdvözletet, érdeklődjön hogylétükről…
 • Családok megáldása – szent család vasárnapján (erre a jubiláló házaspárok konkrét meghívása).
 • Kerek házassági évfordulójukat ünneplő párok évenkénti (személyes) meghívása egy ünnepi misére, megáldásuk.
 • Vízkereszthez kapcsolódó házmegáldás – a családok meglátogatása, megszólítása.
 • Az előző évben keresztelt gyermekek családjának meghívása Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére.
 • A Házasság Hete rendezvénysorozathoz egyházközségi szinten is csatlakozhatunk. Pl.: előadás, páros programok, házaspárok szentmiséje és megáldása…
 • Édesanyák megáldása Anyák napján.
 • Egyházközségi családi majális szervezése (A szervezésbe is meghívni a nyitottabb házaspárokat).
 • Keresztelésre készülő családoknak egy rövid leírás ajándékba a gyermekvédőszentjéről.
 • Baba-mama klub indítása.
 • Szülésre és keresztény gyermeknevelésre felkészítő tanfolyam –testi-lelki felkészítés.
 • Adjunk segédanyagot a jegyeseknek a gyónásra való felkészüléshez és a gyónáshoz. Azoknak, akik évek óta nem gyóntak, ez fontos segítség lehet.
 • Az előző évi jegyespárokat vissza lehetne hívni, meséljenek az utánuk következő jegyeseknek az esküvő és az első hónapok élményeiről, tapasztalatairól. A feladaton keresztül tán bevonhatók az egyházközség életébe, akár a jegyesoktatásba.
 • Férfiak megszólítása – először könnyedebb programokkal (Pl.:borkóstoló, közös meccsnézés).
 • Plébániai szabadidős hetek szervezése kisgyerekes családoknak, idősebb házasoknak, családoknak, ahol sérültet gondoznak.
 • Imaórák, szentségimádási órák házaspároknak – közben gyermekfoglalkozás. A családos szentmiséken a házasság, család rendszeresen legyen a prédikáció témája.
 • A plébánia ifjúsági csoportjába tartozó fiatalok bevonása a programokhoz kapcsolódó és/vagy igény esetén a családoknál szükséges gyermekfelügyeletbe. A családoknak nyújtott segítség mellett fontos, hogy a fiatalok tapasztalatokat és mintákat kapnak saját életükhöz.
 • A plébánia weboldalain időnként családos témájú hírek, bejegyzések közzététele, az egyházmegye családos oldalainak követése, ajánlása.
 • Családok bevonásával megszervezni, hogy a plébániához tartozó idősek, betegek eljuthassanak a vasárnapi szentmisére.
 • Évente egyszer (pl. nagyböjtben) bűnbánati liturgia és gyóntatás, ehhez kapcsolódóan alkalmat teremteni a kölcsönös kiengesztelődésre a családban.
 • Gyermek-szentségimádási alkalmak szervezése. Ötletek, anyagok:http://gyermekszentsegimadas.hu/
 • Családi zarándoklat szervezése – lelki tartalommal, de a gyermekek számára is befogadható módon.
 • Elvált egyedül élők számára közösségi- és imaalkalmak szervezése, szentmise értük és nekik – megerősítve őket a hűségben, az életállapotukban való kitartásban. Elvált újraházasodottak segítése a lelki és közösségi életben – bízzunk rájuk is feladatokat, imaalkalmakat. Évente egyszer egyházmegyei meghirdetésben szentmise értük és nekik.
 • Családközösségek összejövetelei számára nagyszerű tematikát kínál a Gorove László és Kriszta által összeállított és kidolgozott 33 alkalmas témasorozat.
 • A fiatalok gondolatainak, igényeinek megismerése:Az Ifjúságpasztorációs Iroda által szervezett kérdőíves felmérés lehetőséget nyújthat, hogy a fiatalok elmondhassák véleményüket, gondolataikat az Egyházról, papságról, hívőkről, hitről – a „másik oldal” pedig tisztább képet kaphasson arról, hogy hogyan érez, gondolkozik ma a fiatal generáció.Ez sokat segíthet egy gyümölcsözőbb ifjúságpasztoráció tervezésében és szervezésében.
 • Szükséges, hogy az Egyház meghallgassa az emberek, köztük a fiatalok véleményét bizonyos fórumokon (pl. Szólj be a papnak!), ahol hiteles, őszinte, igazi választ kaphatnak az őket foglalkoztató kérdésekre (vö. Christus vivit 38).
 • A fiatalok bevonása:Komolyan kell venni a fiatalokat a plébánián. Ötleteikre, vállalásaikra lehetőségként kell tekinteni. Feladatokra, megbízásokra van szükségük (pl. részfeladatok a plébániai programok szervezésében, liturgikus szolgálat, hittantábori csoportvezetés, stb.), melyek elvégzését pozitív visszajelzésnek, megerősítő értékelésnek kell követnie.
 • Fiatalok a fiatalokért:Az ifjúság az Egyházon belül is leginkább az ifjúságon keresztül szólítható meg. Egy hívő fiatalt sok támadás érhet a hite miatt a kortárs-közösségben. Nagyon fontos volna az ilyen helyzetek megfelelő kezelésében, a hitről való bátor tanúságtételben segítséget, megerősítést és főként jó példát nyújtani az ifjúság számára (pl. missziós, evangelizációs kurzus, előadás, beszélgető-kör egyházi iskolai vagy hittanórai keretek között, ifjúsági közösségi alkalmak során).
 • Megújuló Egyház:Nagyon fontos lenne, hogy minél többször és több fórumon nyilvánuljon meg az Egyház a különböző társadalmi, erkölcsi kérdésekben, és bátran szembe menve napjaink szellemi zűrzavarával ne féljen kimondani az örök igazságokat – ezáltalis hiteles példát mutatva a tanúságtevő, hitvalló életre a fiataloknak (vö. Christus vivit 37).
 • A liturgikus zene terén feltétlenül szükségesnek látszik a különböző zenei stílusokban rejlő lehetőségek átgondolása és alkalmazása. A fiatalokhoz közelebb álló egyházi könnyűzene terjedését különböző zenei képzésekkel lehetne támogatni.Minden eszközzel (pl. egy szakmai bizottság felállításával)törekedni kell arra, hogy a liturgia zenéje – akár orgonás, akár gitáros – minőségi, szép, vonzó és főként az Isten tiszteletéhez méltó legyen.
 • Hasznos lehet a jövőben egy liturgikus tájékoztató füzet elkészítése, mely templomainkban segítséget nyújthatna az oda újonnan betérők vagy a liturgiában még kevésbé járatos hívek számára az eligazodásban (pl. templomi szokások, illemszabályok, a szentmise menete, egyszerű magyarázata, alapvetőszabályok és gyakorlati útmutatás a liturgián való részvételhez). Ezáltal talán otthonosabbá tehetnénk templomainkat az oda először betérő fiatalok számára is.
 • Ifjúsági karitász csoport létrehozása a működő plébániai csoport mellett.
 • A segélyezett családok gyermekeinek tanulási segítség nyújtása.E területen együttműködés helyi pedagógusokkal és szakemberekkel.
 • Az adományok célzott szétosztása nem csak az ünnepekhez kötődően, hanem folyamatosan az év során.
 • Hitoktatókkal való rendszeres kapcsolattartás a rászorulók felkutatása érdekében.
 • Szentségi felkészítés kísérése a rászoruló családoknál: felnőttek bekapcsolása a katekumenátus folyamatába akár külön csoportban is.
 • Hátrányos helyzetű gyermekek tartós támogatása és hitoktatásának segítése.
 • Közös lelki programok a plébániai karitász munkatársai számára.
 • Munkatársak rendszeres tapasztalatcseréjének megszervezése és az egyházmegyei továbbképzéseken való részvétel.
 • Szupervíziós lehetőség az egyházmegyei központ segítségével.
 • Egyedülálló időseket látogató csoportok létrehozása. E csoportok munkatársainak felkészítése és mentorálása az egyházmegyei központ segítségével.
 • A katolikus sajtó népszerűsítése.
 • Idősotthonok látogatása.
 • Önkéntesek toborzása.
 • Önkéntesek szupervíziója az egyházmegyei központ segítségével.
 • Kórházi koordinátorok kijelölése: kapcsolattartás a betegek, kórházi dolgozók és lelkipásztorok, illetve akolitusok között.
 • Anyagi forrás biztosítása szentképek, újságok és könyvek vásárlására.
 • Nemzetközi kapcsolatok bővítése.
 • Testvérszervezetekkel való együttműködés (Máltai Szeretetszolgálat, Baptista Szeretetszolgálat, Ökumenikus Segélyszervezet).
 • Szombathely és Zalaegerszeg Megyei Jogú Városokkal, a Vas és a Zala Megyei Önkormányzattal való hatékonyabb együttműködés.
 • Pályázati források, további támogatások felkutatása.
 • Karitász tábor infrastruktúrájának fejlesztése.
 • Idősek Otthona alapítása.
 • Tanulmányi utak és zarándoklatok szervezése.
 • Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése.
 • Lakóotthon kialakítása fiatal pszichiátriai betegek számára foglakoztatással.
 • Családok tehermentesítése átmeneti felügyelet biztosításával.
 • Pszichiátriai betegek hozzátartozóinak pasztorális csoportok létrehozása.
 • Kulturális és szabadidős programokba való rendszeres bekapcsolódás érintettek, családtagok számára.
 • A lelkipásztor szólítsa meg a templomba járó gyerekeket és fiatalokat, hívja őket az oltárszolgálatra. A ministránsok felkészítésében és közösségük szervezésében fontos szerepe van a helyi lelkipásztornak. Elengedhetetlen a ministránsok oktatása, képzése és közösséggé formálása. A ministráns közösség életének szerves része a szolgálaton túl, a közösségi élet is. Szervezzünk szabadidős alkalmakat (közös játék, kirándulás, nyári tábor…), így építve a meglévőközösséget, és befogadva az újonnan érkezőket.
 • A felkészült jelölteket ünnepélyes avatással erősíthetjük meg szolgálatukban. Jelöljünk ki „főministránst” és ünnepélyes avatással erősítsük meg szolgálatában, legyen a lelkipásztor jobbkeze.
 • A ministránsok ismerkedjenek meg a közismert példaképek (Szent Tarzíciusz, Bosco Szent János) mellett új, mai „elődökkel” is (Boldog Brenner János).
 • A lelkipásztor tartson kapcsolatot a ministránsok szüleivel is. Bíztassa őket, hogy támogassák gyermekeiket az oltárszolgálatban.
 • A plébániai ministráns csoportok aktívan kapcsolódjanak be az egyházmegyei ministráns programokba
 • Minden plébániának legyen saját honlapja.
 • Kívánatos volna egy olyan mobilalkalmazás létrehozása, amelyen szintén egyházmegyénk, hitünk jelenne meg.
 • Martinus havilapunk folyamatos megújítása, új előfizetők megszólítása.
 • Létre kell hozni a Szombathelyi Egyházmegye Médiaközpontját.Az önkéntesekre épülő sajtóapostoli munka mellett ez az új szervezet biztosítaná az egyházmegye kommunikációját. Az új szervezet a Szombathelyi Egyházmegye online, az offline, a rádiós és televíziós, videós megjelenését szervezné, koordinálná, végezné.A jelenleg rendelkezésre álló lehetőségek közül e szervezet keretei között dolgozna tovább az egyházmegye sajtómunkatársa, a szombathelyi Mária Rádió állandó vezetője.
 • A Médiaközpont számára biztosítani kell egy kisméretű stúdiót is, olyan helyet, ahol a számítógépes munkaállomások, és a videós vágások készülnének, valamint egy helyiséget a raktárnak.
 • Ez lehetőséget ad a jelenleg meglévő kapacitáshiány kiküszöbölésére, a több helyszínen egy időben történő munkára, több beszámoló elkészítésére, kisfilmek készítésére különböző korosztályoknak.Lehetőség nyílna a kapcsolattartásra a médiamunkát támogató sajtóapostolokkal, akiknek folyamatos képzését, munkájuk segítésétis megoldaná a Médiaközpont.

Bérmálkozók életkora

 • Egyházmegyénkben a bérmálás szentségében legkorábban az általános iskola 8. évfolyamában lehet részesülni. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha egy plébánián csak kétévente van bérmálás. Ebben az esetben már 7. osztályban is lehet engedni a diákokat a szentséghez. A katolikus iskolákban a fenntartó és az iskolalelkész közösen határozza meg a bérmálás időpontját, azzal a kitétellel, hogy az legkorábban a 8. osztályban lehet. Azoknak a diákoknak, akik az érettségiig az egyházi iskolában tanulnak, a bérmálást történjen lehetőleg a 10. osztályban, vagy ez után.
 • Ha a plébános jónak látja, józan belátás szerint magasabb életkort is meghatározhat a bérmáláshoz. Azonban soha ne feledkezzünk el azokról a diákokról, akik otthonuktól távol tanulnak, s napirendjük miatt nem tudnak az otthoni hétközbeni bérmálkozási programban részt venni. Gondoljunk a kollégistákra is, akik az otthoni felkészítésen csak hétvégén tudnának részt venni.
 • A bérmálás a saját plébánián vagy az egyházi iskolában történjen. Ez alól csak valóban indokolt esetben tegyünk kivételt, és ilyenkor különlegesen ügyeljünk arra, hogy a fiatal felkészítése a bérmálásra, valamint a Szentmiséken való részvétele biztosított legyen.

Bérmálási felkészítés ideje

 • A bérmálási felkészítés ideje legalább 1 tanév. Ez nem azonos a 8. osztályos iskolai hittannal. A felkészítő alkalmak az egész tanév során hetente min. 45 percben vagy kéthetente min. 90 percben történjenek. A kéthetinél ritkább találkozók sem lelki, sem pedig módszertani szempontból nem megfelelők.
 • A bérmálási programhoz hozzátartozik egy 3 napos lelkigyakorlat (csütörtök délutántól szombat délutánig vagy péntek délutántól vasárnap délutánig). Ha lehetséges, ezt a felnőtt katekumeneknek is érdemes megszervezni.

Bérmálási felkészítés tartalma

 • Mivel a bérmálkozók több éven keresztül részesültek hitoktatásban, a bérmálási program tartalma ne ugyanaz legyen, mint ami a hittanóráé. Ne pusztán elméleti ismeretek átadására törekedjen, s főleg ne csupán frontális előadás formájában. A bérmálásra való felkészítő programban kapjon sok helyet a megtapasztalás, a gondolatok és kérdések kimondásának lehetősége, valamint elkötelezett keresztényekkel és keresztény fiatalokkal való találkozás. A folyamat legfontosabb célja, hogy a bérmálásra készülők szerezzenek személyes tapasztalatot Istenről, aki jelen van az ő életükben is, és az Egyházról, amelynek közössége erősíti őket életútjukon.
 • A bérmálási találkozók során erősen ajánlott a YouCat bérmakönyv tematikájának és módszereinek használata. A könyvet a bérmálkozók kapják is meg, míg a felkészítésben részt vevők a tanári kézikönyvet használják. A kidolgozott órák nagy segítséget nyújtanak a készületben, de fontos előre látni, hogy egy-egy téma feldolgozása biztosan nem koncentrálódhat egyetlen alkalomra.
 • A foglalkozásokat ne mindig a lelkipásztor vezesse, de lehetőség szerint minden alkalmon legyen jelen. Ő vezesse az imákat és segítsen a gyakorlati kérdésekben. Nagyon megfelelő világi segítők, házaspárok és fiatalok bevonása a programba, amely által az Egyház tagjainak sokféle szerepét mutathatjuk be, s amelyen keresztül a lelkipásztorok terheltsége is csökkenthető. A lelkigyakorlat megszervezése és lebonyolítása kapcsán határozottan kérjük a lelkipásztorokat, hogy szíveskedjenek világi munkatársak segítségét igénybe venni. Szükség esetén az egyházmegye biztosítja ennek lehetőségét.

Bérmálási lelkigyakorlat

 • A bérmálási lelkigyakorlaton való részvétel a bérmálkozás évében minden bérmálkozó számára kötelező. A lelkigyakorlat bentlakásos legyen, a felkereshető szálláshelyek listáját az egyházmegye folyamatosan frissíti.
 • A lelkigyakorlat programját, a forgatókönyvet és a szükséges eszközök listáját az egyházmegye a szervezők rendelkezésére bocsátja. A helyi szervezőknek így csak a lebonyolításban kell részt vállalni. Ez a programtervezet a helyi viszonyoknak megfelelően változtatható. Amennyiben egy plébánián nem állnak rendelkezésre elegendő számban – vagy egyáltalán nincsenek – világi segítők, az egyházmegye biztosítja azon világi munkatársak listáját, akik szívesen részt vesznek egy-egy lelkigyakorlat lebonyolításában. A plébános erről a listáról választhat segítőket. A lelkipásztorok ne egyedül vezessék a lelkigyakorlatot.
 • A lelkigyakorlat anyagi hátterét rendes esetben három forrásból kell biztosítani: az egyházmegye, a plébánia és a bérmálkozó családja között harmadolni. A család hozzájárulása lehet természetbeni juttatás is. Anyagi nehézségek esetén az egyházmegyei hivatalt kell keresni. Nagyon ügyeljünk arra, hogy anyagi lehetőségek híján senkinek ne kelljen távol maradnia a lelkigyakorlattól.

Követelmények a bérmálás szentségében való részesülés kapcsán

 • Ideális esetben a bérmálás szentségéhez járulás alapvető feltétele az őszinte törekvés az elkötelezett keresztény életre. Sok esetben azonban egyszerűbb néhány konkrétumot megfogalmazni a szentséghez járulás feltételeként. Feltétel a legalább egy évig tartó bérmálási felkészítésen való részvétel (minimum az alkalmak 70-80 %-ában). Ezen kívül a bérmálási lelkigyakorlaton való részvétel. A vasárnapi Szentmise alapvető és nélkülözhetetlen eleme keresztény életünknek. Ügyeljünk azonban arra, hogy a Szentmisére járás kapcsán ne támasszunk olyan feltételt, amelyet felnőtt katekumenektől sem követelünk meg. Inkább kedvet igyekezzünk teremteni a szentmisére járáshoz példaadással, a szentmise értékének és értelmének felismertetésével, tanúságtétellel.
 • A bérmálás előtt tarthatunk vizsgát. Ám ezt helyesebb nem vizsgának nevezni, és ezen az alkalmon a diákoknak ne csupán elméleti tudásukról kelljen számot adniuk. Szervezhetünk például egy olyan beszélgetést, amelyen elmondhatják személyes élményeiket a készületről, a foglalkozásokról és a keresztény életről, vagy bármiről, amiről a foglalkozásokat vezetők vagy maga a bérmálkozó beszélgetni szeretne. E mellett a felkészítés során esetleg kis felmérő dolgozatokkal kérhetjük számon a legalapvetőbb hit ismeretek elsajátítását.

A bérmaszülők

 • A bérmaszülői tisztség megtartása nagyon ajánlott. Ha azonban nehézségekbe ütközik megfelelő bérmaszülő megtalálása, ettől el is lehet tekinteni.
 • Püspök atya fél órával a szentmise kezdete előtt kb. 15 perccel érkezik. A templomban előkészíti a szükséges dolgokat (krizma, szövegek, szentképek stb.), majd a sekrestyében (vagy a plébánián)felveszi a liturgikus ruhákat a Szentmiséhez.
 • Amennyiben a körülmények megengedik, nagy bevonulás történjen a ministránsokkal együtt.
 • A templom kapujában a plébános keresztet és szenteltvizet nyújt Püspök atyának.
 • Bevonulásra énekelhető (de nem szükséges, hogy elhangozzék):Isten hozta hív nyájához, Ecce sacerdos vagy Sacerdos et pontifex.
 • Püspök atya az oltár előtt elhelyezett térdeplőn imádkozik, majd az esperes vagy más megbízott pap által vezetett imádság következik a Főpásztor fogadására (Præorator, 189. oldal). Ez az imádság azonban el is hagyható, ilyenkor az ének végeztével püspök atya feláll, és kezdődhetnek a köszöntések.
 • Közvetlenül a bevonulás után az egyházközség világi elnökének és a bérmálkozók képviselőinek köszöntései következnek. A köszöntők ne legyenek hosszúak, illetőleg akár el is maradhatnak.
 • A köszöntések után kezdődik a miseének vagy az introitus. A szentmise a megszokott menetben folytatódik.
 • A szentmise olvasmányait (de legalábbis az evangéliumot) vasárnap és főünnepen a napról, máskor A Keresztelés és bérmás szertartásának rendjéből vehetjük (230-255. old.). A Szentmise könyörgései vehetők a napról vagy a Misekönyv 777-780. oldaláról(a bérmálás kiszolgáltatásakor mondható rituális mise), a prefációt szintén a napról, vagy a 894. ill. 896. oldalról (A Szentlélekről szóló votív mise) vehetjük.
 • A Dicsőséget a kántor bejátssza, és Püspök atya intonálja.
 • Az olvasmányt és a szentleckét jó, ha a bérmálkozók, a bérmaszülők vagy a szülők közül olvassák. A kiválasztott olvasmányokat előre küldjük meg a püspökségnek.
 • Az evangélium után a plébános bemutatja a bérmálkozókat.
 • A szentbeszéd után következik a bérmálás liturgiája.A keresztségi ígéretek megújítása.
 • Szentlélek hívó imádság.
 • Krizmával való megkenés.
 • A Szentlélek hívó imádságot követően indulnak a bérmálkozók(bérmaszüleikkel) Püspök atyához. Az első három bérmálkozó bérmálása alatt lehetőleg csend legyen, utána Szentlélek-énekeket énekeljenek egészen a kézmosás befejezéséig. Elhangozhat az énekek között rövidebb orgonadarab is.
 • Ha a bérmálkozók hozzák a bérmacédulát, azt egy, a plébános által előre kijelölt áldozópap gyűjtse.
 • Jó, ha egy pap segédkezik abban, hogy a bérmálkozót közel vezetia püspök atyához, de ezt ne szavakkal tegye, mert az az eseményáhítatát elvenné. Ez az atya abban is segítsen, hogy a bérmanevet, ha a bérmálkozó túl halkan mondja, hangosan megmondja püspökatyának.
 • A krizmával való megkenés után Püspök atya kezet mos, ezalatt az egyetemes könyörgéseket olvasó(k) már vonuljon/vonuljanak az ambóhoz.
 • A szentmise az egyetemes könyörgésekkel folytatódik (Keresztelés és a bérmálás szertartásának rendje szertartáskönyv 209-210.oldal, vagy egyénileg összeállított).
 • Az adományokat – ha megfelelőnek látszik – maguk a bérmálkozók vihetik az oltárhoz.
 • Az átváltoztatásra és az Isten Bárányára a bérmálkozók térdeljenek le. Készítsünk szőnyeget a székeik alá, hogy könnyebb legyen a térdelés.
 • Valamennyi bérmálkozót Püspök atya áldoztat meg. Utánuk következnek a bérmaszülők és a hozzátartozók.
 • Ha a bérmálkozók és a bérmaszülők egymás mellett ülnek, akkor együtt is áldoznak. Ügyeljünk arra, hogy aki valamilyen ok miatt nem tudta elvégezni a szentgyónását, az ne jöjjön ki áldozni, és számára ez ne legyen kellemetlen, ne legyen túlságosan feltűnő. A bérmaszülőket (akár egy kis ismertető levélben, amelyben a bérmálásról való tudnivalókat leírjuk a számukra) figyelmeztessük arra, hogy csak akkor áldozzanak, ha meggyóntak.
 • Az áldozás utáni könyörgést követően – ha vannak – következhetnek a rövid köszönetnyilvánítások.
 • A záró áldás után a pápai és a magyar himnuszt énekelhetjük el (ám ez nem kötelező), majd a kivonulási énekből is megvárunk még egy versszakot.
 • Kivonulás a főhajón keresztül, a templom kapujában a plébános keresztet és szenteltvizet nyújt Püspök atyának.
 • A szentmise után Püspök atya megköszöni a ministránsoknak a szolgálatot, majd külön találkozik a Tanácsadó Testület tagjaival.

A bérmálkozók bemutatása az evangélium után

Plébános: Kedves Püspök atya! Mint a XY egyházközség plébánosa bemutatom kedves fiatal tanítványaimat, akik felkészültek a bérmálásra és a szentség kiszolgáltatását kérik. (Itt a plébános néhány személyes szót szólhat a csoportról és felkészülésükről. )

Püspök: Méltónak tartod őket?

Plébános: Felkészülésük alapján és a szentgyónás kegyelmével megerősítve méltónak tartom őket.

A keresztségi fogadás megújítása a prédikáció után

Püspök: Kedves bérmálkozók! Mielőtt megkapnátok a Szentlelket, újítsátok meg a keresztségi fogadást! Amikor megkereszteltek titeket, helyettetek szüleitek és keresztszüleitek vallották meg a krisztusi hitet. Most öntudatosan ti magatok tegyetek hitvallást, és feleljetek mindnyájan arra, amit az Anyaszentegyház nevében kérdezek tőletek:Ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában élhessetek?

Bérmálkozók: Ellene mondunk!

P.: Ellene mondotok-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn uralma alá ne kerüljetek?

B.: Ellene mondunk!

P.: Ellene mondotok-e a Sátánnak, aki a bűn szerzője és fejedelme?

B.: Ellene mondunk!

P.: Hisztek-e Istenben, a Mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében?

B.: Hiszünk!

P.: Hisztek-e Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halottak közül, és ül az Atya jobbján?

B.: Hiszünk!

P.: Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök úgy, amint pünkösdkor az apostolok részesültek?

B.: Hiszünk!

P.: Hisztek-e a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben?

B.: Hiszünk!

P.: Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

A Szentlélek lehívása

Most imádkozzunk kedves testvéreim Istenhez a mindenható Atyához,

hogy árassza el jóságosan Szentlelkével fogadott gyermekeit,

akik újjászülettek már az örök életre a keresztség vizéből,

a Szentlélek erősítse meg őket bőkezű ajándékai által szent olajával

pedig alakítsa őket hasonlóvá Krisztushoz az Isten Fiához.

Mindenható Isten, Urunknak Jézus Krisztusnak Atyja,

Te szolgáidnak vízből és Szentlélekből új életet adtál,

és megszabadítottad őket a bűntől.

Urunk, küldd le rájuk a Vigasztaló Szentlelket,

és add meg nekik a bölcsesség és az értelem Lelkét,

a jó tanács és az erősség Lelkét,

az isteni tudomány és a jámborság Lelkét,

és töltsd be őket az istenfélelem Lelkével

Krisztus a mi Urunk által.

Megkenés krizmával

Püspök: N., vedd a Szentlélek ajándékának jelét!

Bérmálkozó: Ámen

Püspök: Béke veled!

Bérmálkozó: És a te lelkeddel

Püspök: Légy hű hitedhez!

Bérmálkozó: Ígérem, hű leszek.

Hívek könyörgése

Kedves testvéreim! Könyörögjünk a mindenható Atyához és imádkozzunk egy szívvel-lélekkel, hiszen egy a hitünk, egy a reményünk és egy a szeretetünk, amelyet a Szentlélektől kaptunk.

  1. Könyörögjünk az Úrhoz a megbérmáltakért, hogy hitükből táplálkozva és a szeretetben megerősödve életükkel tanúskodjanak Krisztus Urunkról!
  1. Könyörögjünk a szülőkért és a bérmaszülőkért, hogy szavukkal és példájukkal ezután is szüntelenül buzdítsák a megbérmáltakat Krisztus követésére!
  1. Könyörögjünk N. pápánkért, N. püspökünkért, hogy a Szentlélekátadása által tegyék tökéletessé Isten népét Krisztus Urunk eljöveteléig!
  1. Könyörögjünk Isten szent egyházáért, hogy a Szentlélek ereje általterjedjen és növekedjék a hit és a szeretet egységében!
  1. Könyörögjünk az egész világért, hogy az emberek testvérnek tekintsék egymást faji és nemzeti különbségtétel nélkül, és őszinteszívvel keressék Isten országát, ahol a Szentlélek békét és örömet ad a szívekbe!

Istenünk, te megadtad apostolaidnak a Szentlelket, és általuk, valamint utódaik által tovább akarod adni híveidnek. Hallgasd meg imádságunkat, és Szentlelked erejével alakítsd át szívünket úgy, amint az apostolokét átalakítottad az első Pünkösd napján, Krisztus a mi Urunk által!

(3 évente frissítendő adattár)

Plébániatemplom helye,

titulusa:

 

Plébánia neve:

 

Plébánia címe:

 

Plébános neve:

 

Plébánia területén szolgála- tot teljesítő más papok neve, beosztása:

  
  

Ingatlanok

 

Egyházi tulajdonban levő

ingatlanok címe, funkciója:

rövid leírás (hány helyiség, állapot)

 
 
 
 
 

 

Hivatal

 

Anyakönyvek állapota:

 

Könyvelést végzi:

 

Könyvelés állapota:

 

 

Lelkipásztor helyzete

 

Szabadság:

 

Lelkigyakorlat:

 

Rekollekció:

 

Egészségügyi állapota:

 

Tud-e szabadságra menni?

 

Mióta látja el a plébániát?

 

Gépkocsi típusa, évjárata ki a tulajdonosa?

 

Végrendelete:

 

Főbb lelkipásztori célkitűzések (3-4 fontosabb törekvés):

 
 
 
 

Kérések, problémák, feladatok:

 

Dátum: ………………………………

………………………………………….

vizitátor

………………………………………….

plébános

 

Anyagiak

 

Éves bevételek összesen:

 

utóbbi 3 év átlaga:

 

Önkéntes egyházi hozzájárulás:

 

utóbbi 3 év átlaga:

 

Persely:

 

utóbbi 3 év átlaga:

 

 

Hittanosok száma:

 

utóbbi 3 év átlaga:

 

Hittanórák száma:

 

Hitoktatók neve és heti óraszám:

  
  
  
  

Hogyan történik az elsőál- dozók és a bérmálkozók fel- készítése (szülők bevonása, lelkigyakorlat)?

 

Van-e a plébánián felnőtt ka- tekézis?

 

 

Hogyan történik a jegyesek felkészítése a házasságra?

 

Van-e ifjúsági Szentmise?

 

Vannak-e ministránsok, és

hogyan foglalkoznak velük?

 

Van-e karitász csoport,

és hogyan tevékenykedik?

 

Kántor neve:

 

Mely településeken szolgál?

 
 
 
 
 

Egyházközség képviselőtestü- letének világi elnöke,

e-mail címe:

 

A média felelős neve

és e-mail címe:

 

Plébániai csoportok neve és rendszeresen résztvevők száma:

  
  
  
  
  

 

Keresztelések száma:

 

utóbbi 3 év átlaga:

 

Elsőáldozók száma:

 

utóbbi 3 év átlaga:

 

Bérmálás hány évente van:

 

Bérmálkozók száma:

 

utóbbi 3 év átlaga:

 

Esküvők száma:

 

utóbbi 3 év átlaga:

 

Temetések száma:

 

utóbbi 3 év átlaga:

 

 

Plébánia összes településén

(együtt) a lakosságszám:

 

katolikusok száma:

 

vasárnap Szentmisére járók száma:

 

Plébánia egyes településein a

lakosságszám:

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

A vasárnapi Szentmisére já- rók száma (külön-külön):

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Tabernákulum állapota:

 

Szent olajok őrzése:

 

Miserend:

 
  
  
  
  
  

Gyóntatási rend:

 
  
  
  
  
  

 

 

 • 2018. november: Elindulnak a pasztorális terv elkészítésének elő- készítő munkálatai

 • 2019. február: Megalakul az egyházmegye pasztorális tanácsa

 • 2019. március: Témafelelősök kijelölése és a munkacsoportok

  megalakítása

 • 2019. április: Az esperesi kerületek koronagyűlésein összegyűjtik az első javaslatokat a tervhez

 • 2019. március-szeptember: A munkacsoportok elkészítik a mun- kadokumentumokat

 • 2019. október: A pasztorális terv első változatának összeállítása

 • 2019. október-2020. május: A főpásztor és a pasztorális tanács tagjai részletesen megvitatják az első változatot

 • 2020. június-augusztus: A pasztorális terv széleskörű véleménye- zése az egyházmegye hívei által

 • 2020. augusztus: A javaslatok és észrevételek feldolgozása

 • 2020. szeptember-november: Az esperesi kerületek lelkipásztorai megvitatják és véleményezik az utolsó terveztet

 • 2020. november: Az esperesi kerületek javaslatainak értékelése és a végleges változat összeállítása

 • 2020. november 29.: A pasztorális terv kihirdetése és átadása

Elnök: Dr. Székely János megyéspüspök

Pasztorális helynök: Dr. Kürnyek Róbert

Tagok: Böjti Balázs, Császár István, Fekete Szabolcs Benedek, Molnár János, Pete Polgár Máté, Schauermann János, B. Markovits Eszter, Brandisz Márton, Császár Róbert, Éger Csaba, Kocsis Zsuzsanna, Lendvai Rezső, dr. Marx Gyula, Molnár Péter, Németh Erika SSS, Németh Lajos, Pászner Gábor, Pászner Gellért, Pásznerné Markovits Judit, Póhr Frigyes, Pontyos Ildikó SSS, Schiffer Nóra Teréz OP, Szilvás Ádám, Tálas József, Tuczainé Régvári Marietta

A pasztorális tervhez kapcsolódó honlap

Ötletek, javaslatok, kidolgozott segédanyagok a pasztorális terv egyes témáihoz: http://pasztoralis.martinus.hu